wz

 

 

In-počasí

Stránky aktualizovány

11/11/16 23:45:37

 

www.weblight.cz

 

S-Rank - krkacov.euweb.cz

 

 

Stanovy spolku

 

OSADA KRKÁČOV, Z.S.

  

 

I.
 

Občanské sdružení Osada Krkáčov (IČ 22838074), ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném a účinném znění ke dni sepsání těchto stanov.

 

 

II.
Název
 

Název „Osada Krkáčov“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na Osada Krkáčov, z.s. (dále jen „Spolek“). / Název spolku je (Osada Krkáčov, z.s.).

 

 

III.
Sídlo
 

Adresa sídla: Jeronýmova 1193, 397 01 Písek

 

 

IV.
Stanovy
 

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

 

V.

Účel, cíle a poslání Spolku
 

Účel, cíle a poslání Spolku jsou především:

 1. Seskupení vlastníků chat, které se nacházejí na parcele č. 416/1 v k. ú. Borečnice, která je ve vlastnictví spolku,

 2. péče o příjezdové komunikace,

 3. péče o bezpečnost nemovitostí ve vlastnictví členů spolku, péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků rekreační oblasti,

 4. zastupování spolku a jeho zájmů před veřejnou správou,

 5. péče o rozvoj a čistotu rekreační oblasti v katastrálním území Borečnice,

 6. péče o lesy na výše uvedené parcele a dodržování pravidel, které budou v souladu s ochranou životního prostředí,

 7. zpracovávání návrhů, podnětů a projektových záměrů sloužícím rozvoji rekreační oblasti v katastrálním území Borečnice.

 

VI.

Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

 3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

  • Sdružuje majitele chat, které se nacházejí na parcele č. 416/1 v k. ú. Borečnice, která je ve vlastnictví spolku,

  • usiluje o zvelebení celého prostředí, péči o lesy na výše uvedené parcele a dodržování pravidel, které budou v souladu s ochranou životního prostředí.
    

VII.

Vedlejší činnost spolku

 

Nevykonává.

 

 

VIII.

Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami a cíli spolku a vlastní nemovitost na parcele č. 416/1 v k. ú. Borečnice.

 2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

 3. Podmínkou pro členství ve spolku je vlastnictví nemovitosti na parcele č. 416/1 v k. ú. Borečnice.

 4. Členem se může stát vlastník nebo jeden ze spoluvlastníků nemovitosti za podmínek v bodu 3 čl. VIII těchto stanov. V případě více vlastníků nemovitosti ležící na pozemku osady (spolku) je nutno doložit souhlas všech spoluvlastníků (písemně s podpisy a adresami dotčených osob) o členství jednoho z nich, který je bude zastupovat.

 5. Právo jednoho hlasu se váže pouze k jedné nemovitosti na pozemku osady (spolku) i v případě dalších spoluvlastníků této nemovitosti.

 6. Každý člen vstupuje do spolku s vědomím, že při zániku spolku se bude finančně spolupodílet na případných vzniklých nákladech vázajících se k zániku spolku.

 7. Členství se váže na osobu člena, je převoditelné na jinou osobu pouze při převodu vlastní nemovitosti nacházející se na parcele č. 416/1 v k. ú. Borečnice na jiného majitele, nebo v rámci spoluvlastnictví nemovitosti.

 8. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

 9. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

  • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

  • prodejem, převodem nebo získáním vlastní nemovitosti, která se váže ke členství ve Spolku, v rámci dědického řízení, v tomto případě přechází členství ve Spolku automaticky na nového vlastníka nemovitosti (nutno doložit výpisem z katastru nemovitostí a písemnou přihláškou), v případě více nových vlastníků platí bod 4 čl. VIII. těchto stanov;

  • zánikem spolku;

  • rozhodnutím výboru o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

 

IX:

Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen spolku má právo:

  1. podílet se na činnosti Spolku

  2. být pravidelně informován o dění ve Spolku

  3. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

  4. a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

  5. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

  6. žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov
    

 2. Každý člen spolku má povinnost:

  1. platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze

  2. chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku

  3. dodržovat stanovy Spolku

  4. aktivně se podílet na činnosti Spolku

  5. pravidelně se informovat o dění ve Spolku

  6. při prodeji nebo převodu nemovitosti, jíž je vlastníkem a nachází se na pozemku osady (spolku), zažádat písemně Výbor o převod členských práv na nového vlastníka, v případě více nových vlastníků platí bod 4 čl. VIII. těchto stanov (nutno doložit výpisem z katastru nemovitostí nebo platnou smlouvou o převodu, prodeji či nabití jiným způsobem).
    

 

 

X.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.

 

 

XI.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

  Fyzické osoby / Právnické osoby
  Jméno a příjmení / Název
  Bydliště / Sídlo
  Datum narození / IČ
  Tel. č./ email / Tel. č./ email
  Osoba jednající jménem člena ve Spolku
   

 2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
   

 3. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
  4. Seznam členů je neveřejný
   

 

XII.

Orgány spolku

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
    • Členská schůze, která je nejvyšším orgánem Spolku,
    • Výbor, jako statutární orgán Spolku,
   

 2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle bodu 9 čl. VIII. těchto stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.
   

 

XIII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
   

 2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

  • určit hlavní zaměření činností Spolku,
  • rozhodovat o změně stanov,
  • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem,
  • rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
  • schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
  • volit členy Výboru,
  • jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
  • hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,
  • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
  • rozhodnout o přeměně Spolku.
   

 3. Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
   

 4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
   

 5. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
   

 6. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
   

 7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
   

 8. Rozhodnutí o zániku spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje 100% všech členů Spolku, pro toto rozhodnutí je tedy zapotřebí přítomnost všech členů Spolku na Členské schůzi.
   

 9. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce dle bodu 6 čl. XIII. těchto Stanov.
   

 10. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
   

XIV.

Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.

 2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy Výboru. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
   

 3. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
   

 4. Navenek za Spolek jedná předseda Výboru společně s dalším členem výboru.
   

 5. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
   

 6. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
   

 7. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
   

 8. Do působnosti Výboru náleží:
  • svolávat Členskou schůzi,
  • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
  • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,
  • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  • přijímat členy,
  • schvalovat interní organizační normy Spolku.
   

XV.
Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.
   

 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
   

 3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
   

 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
   

 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
   

 6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.
   

 7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.


 

XVI.
Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze (rozhodnutí o zániku Spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje 100% všech členů Spolku, pro toto rozhodnutí je tedy zapotřebí přítomnost všech členů Spolku na Členské schůzi) nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
   

 2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
   

 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
   

 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
   

XVII.
Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 14. 11. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 14. 11. 2015.
   

 2. Znění těchto stanov je účinné od 14. 11. 2015.
   

V Borečnici 14. 11. 2015
Za výbor spolku Osada Krkáčov, z.s.
Petr Kudweis
 

 

 

 

Copyright © 2009-2010 | Osada Krkáčov | Občanské sdružení | Výměna odkazů | Zdarma vytvořil a spravuje: MiVaDesign.cz

farmanalezeny.cz | kvetinynalezena.cz | sportcentrumpisek.com | Byt na Floridě | Partnerské vztahy